Trajnim si te Eksportojme ne Europe

Trajnim për Ekspotin në Europë me temën: “Si të hyni në tregun e BE-së – tregu ku të gjithë duan të shesin!” me fokus në specifikat e tregut evropian dhe zbulimin e klientëve.
Trajnimi mbahet në Hotel Prishtina në 19-20 Qershor 2024
Qëllimi i trajnimit:
Për të përgatitur pjesëmarrësit me njohuritë, aftësitë dhe kornizat strategjike të nevojshme për të hyrë dhe lundruar me sukses në tregun e BE-së përmes planifikimit efektiv të eksportit, analizës së tregut dhe strategjive të zbatimit, duke u mundësuar përfundimisht kompanive të vogla dhe të mesme nga Kosova të krijojnë operacione të eksportit të qëndrueshme dhe fitimprurëse.

Trajnimi dedikohet për:

 • Pronarët/Menaxherët e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM): Ata që janë përgjegjës për marrjen e vendimeve strategjike brenda kompanisë, duke përfshirë hyrjen në tregje të reja dhe zhvillimin e strategjive të eksportit.
 • Menaxherët/Zyrtarët e Eksportit: Punonjësit e ngarkuar me trajtimin e aktiviteteve të lidhura me eksportin brenda kompanisë, edhe nëse aktualisht nuk kanë një departament të caktuar eksporti.
 • Personeli i shitjeve dhe marketingut: Individë të përfshirë në aktivitete të shitjes dhe marketingut, të cilët mund të jenë të interesuar në zgjerimin e shtrirjes së tregut të kompanisë në BE.
 • Profesionistët e zhvillimit të biznesit: Individë përgjegjës për identifikimin e mundësive të reja të biznesit dhe nxitjen e marrëdhënieve me klientët ose partnerët e mundshëm në tregjet e huaja.
 • Themeluesit/drejtorët e bizneseve: Individë që kërkojnë të krijojnë biznese të reja ose biznese egzistuese me fokus në eksportimin e produkteve ose shërbimeve të tyre në BE.
 • Të rinj të diplomuar që duan të hyjnë në botën magjepsëse të biznesit ndërkombëtar.
 • Konsulent biznesi (marketing, taksa, logjistikë) që duan të zgjerojnë bazën e tyre të klientëve.

Përshkrimi:
Gjatë gjithë këtij trajnimi 2-ditor, ne do të inkurajojmë pjesëmarrjen aktive të pjesëmarrësve përmes diskutimeve në grup, studimeve të rasteve, ushtrimeve ndërvepruese dhe shembujve të jetës reale të rëndësishme për bizneset e pjesëmarrësve. Përveç kësaj, ne do të ofrojmë shumë burime që ata mund të përdorin pas përfundimit të trajnimit.
Dita e parë e këtij trajnimi synon të trajtojë çështjet e gatishmërisë për eksport, një tregues për të vlerësuar se sa përgatitje nevojitet për të filluar një eksport. Gatishmëria për eksport do të përcaktojë nëse një kompani është gati të eksportojë produktet e duhura në destinacionin e duhur për një biznes të suksesshëm.

Dita 1 – Njohuritë e eksportit: EKSPORTI DHE ANALIZA E TREGUT 6 orë

 • Hyrje për eksportin dhe llojet e eksportit- të kuptuarit e tregut të BE-së: mundësitë dhe sfidat
 • Vlerësimi i gatishmërisë për eksport – identifikimi i objektivave të kompanisë dhe gatishmërisë për eksport – SWOT analiza për eksport
 • Hulumtimi dhe analiza e tregut – të kuptuarit e nevojave dhe preferencave të klientëve në tregun e BE-së, kryerja e kërkimit të tregut, burimet e informacionit (Trade Harta, Export Help Desk, etj.) mjetet dhe teknikat, duke përdorur mjetet e AI
 • Rëndësia e profilizimit të klientit dhe segmentimit të klientit në eksport
 • Zgjedhja e tregut tuaj – Segmentimi, Targetimi dhe Pozicionimi
 • Analiza konkurruese që analizon konkurrentët në tregun e BE-së, identifikimin e avantazheve konkurruese të produktit/shërbimit tuaj, matricës së analizës konkurruese
 • Përmbledhje dhe pyetje e  njohurive kryesore

Dita 2 – Eksportoni njohuritë 

 GO-TO-MARKET (GTM) STRATEGY  6 orë 

Në pjesën e dytë do të mësojmë rëndësinë e një “Strategjie për të shkuar në treg (GTM)” dhe një udhërrëfyes për zbatim dhe do të mësojmë se si të fillojmë t’i dizajnojmë të dyja me qasjen dhe hapat për të tërhequr dhe fituar klientë të rinj, tregje të reja, rrisin pjesën e tregut dhe arrijnë qëllimet e parashikuara të shitjeve dhe marketingut, të ardhurat dhe ROI.

     Zhvillimi i  “Strategjisë Shko në tregut”

 • Përshtatja dhe lokalizimi i produktit, përshtatja e produkteve/shërbimeve për tregun e BE-së, duke kuptuar dallimet dhe preferencat kulturore, Kompetenca ndërkulturore, Lidershipi nëpër kultura
 • Strategjitë e çmimeve dhe pagesave, strategjitë e çmimeve për eksport në BE, mënyrat dhe kushtet e pagesës
 • Plani i eksportit dhe udhërrëfyesi – krijimi i një plani eksporti: qëllimet, strategjitë dhe taktikat, zhvillimi i një udhërrëfyesi për eksportin në BE
 • Ndërtimi i kanaleve të shpërndarjes- eksplorimi i kanaleve të shpërndarjes në tregun e BE-së
 • Strategjitë e marketingut dhe promovimit duke krijuar një plan marketingu për hyrjen në tregun e BE-së, duke përdorur mjetet e marketingut dixhital AI
 • Qëndrueshmëria, Inovacioni, Teknologjia dhe Trendet në tregtinë ndërkombëtare, 
 • Përmbledhje e pyetjeve, vlerësimi dhe komentet e trajnmit

Në përfundim të trajnimit:

 • Përcaktimi i nivelit të gatishmërisë së kompanisë,zhvillimmi i SWOT për çdo kompani
 • Përcaktimi i 3 vendeve potenciale dhe 3 për segmentet e klientëve për secilin vend
 • Zhvilloni një skicë të analizës së konkurrencës
 • Hulumtimi i tregut përshkruan hartën e mundësive dhe sfidave të mundshme
 • Zhvilloni një skicë të një strategjie për të shkuar në treg
 • Materialin e trajnimit, fletushkën, prezantimin, rastet studimore, certifikatën e pjesëmarrjes

Metodologjia:
Duke qenë se SME-të nuk kanë departamente eksporti dhe burime njerëzore të specializuara siç kanë korporatat, ky trajnim është krijuar për të mbështetur punonjësit e SME-ve me pasion për biznesin ndërkombëtar për të filluar nga e para dhe për të mbështetur përpjekjet e kompanisë për t’u ndërkombëtarizuar. Do të mbulojë të dy anët e eksportit kaq të rëndësishme për temat e marketingut të eksportit të NVM-ve dhe gjithashtu procedurat e eksportit.
Ky trajnim është krijuar për fillestarët dhe profesionistët e ndërmjetëm në biznesin e eksportit dhe bazohet tërësisht në mësimin praktik. Kjo do të thotë që pjesëmarrësit do të mësojnë një koncept apo mjet të ri dhe ata duhet të aplikojnë menjëherë në rastin e kompanisë së tyre nën drejtimin e trajnerës.
Ne do të përdorim shumë mjete dhe metoda të reja dhe tradicionale (USP, SWOT, EoS, Persona, harta, dizajn çmimi, markë etj.)
Në të gjitha ditët do të kemi një qasje të orientuar drejt aplikimit, me mbi 70% punë praktike me shumë ushtrime praktike në mënyrë që pjesëmarrësit të përjetojnë vetë mënyrën e të menduarit, metodat dhe mjetet e më pas të reflektojnë mbi to në mënyrë optimale.Rezultatet e pritshme:

 • Pjesëmarrësit do të kenë një kuptim të qartë të procesit të eksportit dhe rëndësinë e tij për bizneset e tyre.
 • Pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të vlerësojnë gatishmërinë e kompanive të tyre për eksport dhe të identifikojnë fushat për përmirësim.
 • Pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri për tregun e BE-së dhe do të pajisen më mirë për të përshtatur produktet/shërbimet e tyre për të përmbushur kërkesat e klientëve.
 • Pjesëmarrësit do të kenë një strategji të mirë për të vijuar GTM dhe udhërrëfyes të përshtatur për tregun e BE-së.

Trajnere Ekspertja: Mag Asetila Koestinger

Çmimi i trajnimit nga 590 Euro ne 490 Euro për rezervimet që bëhen deri më 20 Maj ( Në çmim përfshihen: trajnimi, materjalet e trajnimit, çertifikata e pjsëmarrjes, dreka, kafet dhe pijet gjatë trajnimit)

Emri

Mbiemri

Email

Titulli

Message


Success

Faleminderit për kërkesën tuaj! Kërkesa juaj është dërguar me sukses!

Error

Ju kërkojmë falje, por është shfaqur një problem! Provoni përsëri.

Organizimi i detyrave ditore

Për të mbajtur të shkruar detyrat ditore me efikasitet dhe për të siguruar qëndrueshmëri, mund të përdorni një sistemi organizativ dhe të përqendroheni në disa elementë kyçe. Këtu janë disa ide dhe praktika që mund t’ju ndihmojnë:

 1. Përdorni Një Ditar ose Aplikacion për Organizim:
  • Përdorni një ditar fizik ose një aplikacion që organizon dhe ju përshtatet më mirë.
  • Identifikoni një metodologji e cila ju bën të ndiheni më të organizuar, p.sh., përdorimi i listave të detyrave, ngjarjeve të planifikuara, ose ndarja e kohës sipas prioritetit.
 2. Përdorni Kalendarin për Planifikim:
  • Përdorni një kalendar për të planifikuar detyrat ditore, duke përfshirë kohën e fillimit dhe përfundimit të secilës detyrë.
  • Identifikoni afatet kohore dhe detyrat kryesore për ditën, dhe përqendrohuni në to.
 3. Shënime të Shkurtra dhe Specifike:
  • Shënoni detyrat duke përdorur shënime të shkurtra dhe specifike që të mund t’i kuptoni lehtësisht edhe më vonë.
  • Shënoni çdo detaj që mund të jetë i rëndësishëm, duke përfshirë kontakte të rëndësishme, numra të telefonit, ose adresa të nevojshme.
 4. Përcaktoni Prioritetet:
  • Identifikoni detyrat që kanë prioritet më të lartë dhe fokusohuni në to fillimisht.
  • Mund të përdorni një sistem ngjyrash ose një shkallë prioritetesh për të dalluar lehtë detyrat më të rëndësishme nga ato të mëpakta.
 5. Përdorimi i Checklist:
  • Përdorni një checklist për të shënuar detyrat që keni kryer, duke përdorur simbole ose vlerësime të ndryshme për treguar progresin tuaj.
  • Kjo do t’ju ndihmojë të shihni dhe të përshpejtoni përparimin tuaj ditore.
 6. Shpërndajeni Detyrat sipas Kohës:
  • Planifikoni ditën tuaj duke shpërndarë detyrat sipas periudhave kohore, duke përfshirë kohëzgjatjen e tyre dhe pushimet e nevojshme.
  • Mund të përdorni tekniken e Pomodoro për të ndarë ditën në periudha pune të fokusuara, ndjekura nga pushimet e shkurtra.
 7. Regjistrimi i Incidenteve të Rëndësishme:
  • Regjistroni incidente apo zhvillime të rëndësishme që mund të keni harruar në ditët e mëparshme, duke përdorur një seksion të veçantë në ditar ose një aplikacion të dedikuar për regjistrim.
 8. Rishikim dhe Planifikim për Ditën e Nesërme:
  • Para se të përfundoni ditën, shqyrtoni detyrat që keni kryer dhe planifikoni për ditën e ardhshme.
  • Identifikoni detyrat që nuk janë kryer dhe planifikoni përpjekjet për t’i përfunduar ato.

Përdorimi i një sistemi të organizuar për të mbajtur të shkruar detyrat ditore do të ndihmojë në përmirësimin e produktivitetit dhe menaxhimit të kohës. Çdo individ ka preferencat e tyre, kështu që është e rëndësishme të gjeni një metodologji që përshtatet më mirë me stilin dhe nevojat tuaja.

Fillimi i biznesit – Loja e jetës

Fillimi i një biznesi është një sfidë emocionuese dhe e mbushur me shumë elementë të ndryshëm. Këtu janë disa hapa dhe sfida të zakonshme që mund të hasni në rrugën tuaj drejt fillimit të një biznesi, si dhe disa këshilla për t’i përballuar ato:

 1. Ideja e Biznesit:
  • Sfida: Gjetja e një ideje të re dhe të suksesshme mund të jetë sfiduese. Mund të ketë dyshime rreth se a është ideja juaj unike dhe e mjaftueshme për t’i bërë njerëzit të blejnë produkte ose shërbime nga ju.
  • Këshilla: Bëni një analizë tregu për të vlerësuar kërkesën dhe konkurrencën. Kuptoni nevojat e klientëve dhe sigurohuni që oferta juaj të jetë e diferencuar.
 2. Financat:
  • Sfida: Mungesa e burimeve financiare mund të jetë një pengesë e madhe për fillimin e një biznesi.
  • Këshilla: Përgatituni me një plan financiar të qartë. Mund të merrni kredi, të kërkoni investime nga investitorët, ose të filloni me një buxhet të kufizuar dhe të rriteni gradualisht.
 3. Tregu dhe Konkurrenca:
  • Sfida: Në disa raste, mund të ketë një treg të shtrembëruar ose konkurrencë të ashpra.
  • Këshilla: Përmirësoni produktet ose shërbimet tuaja për t’i diferencuar nga konkurrenca. Studioni tregun dhe njihuni me klientët e mundshëm.
 4. Menaxhimi i Rreziqeve:
  • Sfida: Ka shumë rreziqe që mund të ndikojnë në biznes, përfshirë rreziqet financiare, rreziqet e sigurisë, dhe ndryshimet në treg.
  • Këshilla: Përgatituni për rreziqe të mundshme dhe zhvilloni një plan emergjent. Mund të konsideroni edhe sigurimin për të mbuluar disa nga këto rreziqe.
 5. Motivimi dhe Përkushtimi Personal:
  • Sfida: Ndërtimi dhe mbajtja e motivimit dhe përkushtimit tuaj mund të jetë sfiduese, veçanërisht kur hasni probleme.
  • Këshilla: Vendosni qëllimet tuaja dhe përgadituni për periudha të vështira. Gjeni burime motivuese dhe mbajtuni të përkushtuar ndaj vizionit tuaj afatgjatë.
 6. Ndërtimi i Një Imazh të Markës suaj:
  • Sfida: Ndërtimi i një imazhi të besueshëm dhe tërheqës për markën tuaj mund të jetë një sfidë, sidomos në fillim.
  • Këshilla: Investoni në marketing dhe ndërtimin e një prezantimi të fortë në treg. Përdorni mediat sociale dhe rrjetet e ndryshme për të ndërtuar një pranësi të markës suaj.
 7. Rritja dhe Zhvillimi:
  • Sfida: Duke rritur biznesin, mund të hasni sfida të tjera si menaxhimi i ekipit, kontrolli i cilësisë, dhe mbajtja e klientëve.
  • Këshilla: Planifikoni rritjen me kujdes dhe sigurohuni që të keni strukturën dhe resurset për ta mbështetur atë. Njihuni me nevojat e konsumatorëve dhe ofroni shërbime cilësore për të mbajtur klientët.

Me përkushtim, përgatitje dhe fleksibilitet, mund të përballoni shumicën e sfidave dhe të ndërtoni një biznes të suksesshëm. Rëndësia e mësimit nga provat dhe gabimet është e jashtëzakonshme në rrugën drejt suksesit.

Pse janë të rëndësishme trajnimet e stafit në një organizatë?

Trajnimet e stafit luajnë një rol kyç në suksesin e një organizate. Në një mjedis të ndryshueshëm dhe konkurrues, përparimi i stafit është thelbësor për të siguruar një avantazh konkurrues. Ky artikull do të shqyrtojë disa nga arsyet pse trajnimet e stafit janë të rëndësishme për një organizatë dhe si mund të ndihmojnë ata në përmirësimin e performancës së përgjithshme.

Përmirësimi i Performancës:

Trajnimi i stafit ofron një mundësi për të përmirësuar aftësitë dhe njohuritë e punonjësve. Duke zhvilluar kompetencat e tyre, ata mund të kontribuojnë më shumë në detyrat e tyre, duke përmirësuar në këtë mënyrë performancën e tyre individuale dhe të organizatës.

Adaptimi ndaj Ndryshimeve:

Në një botë ku ndryshimet ndodhin me shpejtësi, organizatat duhet të jenë në gjendje të adaptohen. Trajnimi i stafit ofron një mundësi për të ndihmuar punonjësit të mësojnë dhe të zhvillojnë aftësitë e nevojshme për të përballuar ndryshimet në mjedisin e tyre të punës.

Motivimi dhe Kënaqësia e Punonjësve:

Trajnimi i stafit mund të sjellë një ndjesi motivimi tek punonjësit. Kur ata shohin se organizata po investon në zhvillimin e tyre, ata ndihen të vlerësuar dhe të motivuar për të dhënë maksimumin në punën e tyre. Kjo ndihmon në rritjen e kënaqësisë së punonjësve dhe në zvogëlimin e nivelit të largimeve.

Përparimi i Efikasitetit dhe Efektivitetit:

Trajnimi i stafit mund të ndihmojë në përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetit të operacioneve. Kur punonjësit kanë njohuri dhe aftësi më të mira, ata janë në gjendje të kryejnë detyrat e tyre me më shumë lehtësi dhe në një kohë më të shkurtër.

Ndikimi Pozitiv në Kulturën e Organizatës:

Trajnimi i stafit mund të krijojë një kulturë të mësuarit dhe zhvillimit në organizatë. Kur punonjësit shohin se organizata po inkurajon rritjen e tyre personale dhe profesionale, ata mund të ndihmojnë për të krijuar një mjedis më pozitiv dhe inovativ në vendin e punës.

Rritja e Përkushtimit dhe Besimit:

Trajnimi i stafit mund të ndikojë në rritjen e nivelit të përkushtimit dhe besimit të punonjësve në organizatë. Ata ndihen më të sigurt dhe më të gatshëm të angazhohen në projektet dhe sfidat e reja kur kanë njohuri të përmirësuara dhe aftësi të zhvilluara.

Trajnimi i stafit nuk është vetëm një shpenzim, por një investim në kapitalin njerëzor të organizatës. Në një periudhë kur konkurrenca është e ashperë dhe ndryshimet janë të shpeshta, organizatat duhet të kenë një strategji të qartë për trajnimin dhe zhvillimin e stafit. Ky investim jo vetëm që sjell përparim individual, por gjithashtu kontribuon në arritjen e suksesit të përgjithshëm të organizatës.

Navigating the Future: The Digitalization of Retail

The retail landscape is undergoing a profound transformation, propelled by the relentless march of technology. Digitalization has become the cornerstone of innovation in the retail sector, reshaping how businesses operate and how consumers shop. In this article, we explore the various facets of the digitalization of retail, examining the trends, technologies, and implications for both retailers and consumers.

1. E-Commerce Revolution:

The rise of e-commerce is perhaps the most noticeable aspect of retail digitalization. Online shopping platforms have become ubiquitous, providing consumers with unprecedented convenience and choice. Retailers, in turn, are leveraging e-commerce to reach global markets, optimize inventory management, and offer personalized shopping experiences.

2. Omnichannel Retailing:

Digitalization has blurred the lines between physical and online retail through the adoption of omnichannel strategies. Retailers are integrating their online and offline channels to create a seamless shopping experience. Customers can now research products online, make purchases in-store, and track deliveries through a unified system.

3. Personalized Customer Experiences:

Data analytics and artificial intelligence (AI) are enabling retailers to analyze vast amounts of customer data. This information is then used to create personalized shopping experiences, from tailored product recommendations to customized marketing messages. Personalization not only enhances customer satisfaction but also contributes to increased sales and brand loyalty.

4. Mobile Commerce (M-Commerce):

The ubiquity of smartphones has given rise to mobile commerce, allowing consumers to shop anytime, anywhere. Mobile apps and optimized websites provide a user-friendly interface for browsing products, making purchases, and receiving personalized promotions. Mobile payments and digital wallets further streamline the checkout process.

5. Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR):

AR and VR technologies are revolutionizing the way consumers interact with products. Retailers are leveraging AR to enable virtual try-ons, allowing customers to visualize products in their own spaces before making a purchase. VR is being used to create immersive shopping experiences, particularly in the furniture and fashion industries.

6. Contactless Payments:

The ongoing shift toward contactless payments has been accelerated by the global pandemic. Digital wallets, contactless cards, and mobile payment options provide a secure and efficient way for customers to complete transactions. This trend aligns with the broader move toward a cashless society.

7. Supply Chain Digitalization:

Digitalization extends beyond the customer-facing aspects of retail to include supply chain management. Technologies like blockchain are being used to enhance transparency and traceability in the supply chain, addressing concerns related to product authenticity and sustainability.

8. Social Commerce:

Social media platforms are evolving into shopping hubs. Retailers are leveraging social commerce features, allowing consumers to discover and purchase products directly through social media channels. Influencers and user-generated content play a significant role in driving engagement and sales.

9. Data Security and Privacy:

As retailers collect and utilize vast amounts of customer data, ensuring data security and privacy has become a top priority. Compliance with regulations such as GDPR (General Data Protection Regulation) and robust cybersecurity measures are crucial to maintaining consumer trust.

10. Sustainable Retail Practices:

Digitalization is also contributing to more sustainable retail practices. From reducing paper receipts through digital alternatives to optimizing supply chains for environmental efficiency, technology is playing a role in addressing the ecological impact of retail operations.

In conclusion, the digitalization of retail is a multifaceted evolution that is reshaping the entire industry. As retailers embrace technology to enhance customer experiences, streamline operations, and adapt to changing consumer behaviors, the digital transformation is likely to continue shaping the future of retail in ways that are both innovative and customer-centric. Adaptation to these digital trends is not just a necessity; it’s a strategic imperative for retailers looking to thrive in the digital era.

Understanding the Synergy: Logistics and Supply Chain Management

The seamless movement of goods from manufacturers to end-users is a complex dance orchestrated by the intertwined disciplines of logistics and supply chain management. These two critical components of business operations work in tandem to ensure efficiency, cost-effectiveness, and customer satisfaction. In this article, we delve into the intricacies of logistics and supply chain management, exploring their definitions, key functions, and the evolving trends shaping these essential business processes.

Defining Logistics and Supply Chain Management:

 1. Logistics: Logistics encompasses the physical movement and storage of goods. It involves the coordination of transportation, inventory management, warehousing, packaging, and distribution. The goal of logistics is to optimize these processes to ensure products reach their destination in a timely and cost-effective manner.
 2. Supply Chain Management (SCM): Supply chain management is a broader concept that encompasses the entire journey of a product from raw materials to the end-user. SCM involves the strategic coordination and integration of various activities such as procurement, production, transportation, and distribution. It aims to create value for the customer while minimizing costs and maximizing efficiency throughout the entire supply chain.

Key Functions of Logistics:

 1. Transportation: Logistics manages the movement of goods through various modes of transportation, including trucks, ships, trains, and planes. Optimizing transportation routes and modes is crucial for cost efficiency and timely deliveries.
 2. Warehousing: Efficient warehousing is vital for storing and managing inventory. Logistics ensures that products are stored in the right quantity, location, and condition, minimizing waste and ensuring timely order fulfillment.
 3. Inventory Management: Balancing inventory levels is a delicate task. Logistics professionals work to maintain optimal inventory levels, preventing stockouts while avoiding excess stock that ties up capital.
 4. Packaging: Logistics includes considerations for packaging materials and methods. Effective packaging not only protects products during transit but also contributes to cost savings and environmental sustainability.
 5. Distribution: The last mile delivery is a critical aspect of logistics. Coordinating the final leg of the journey to the end-user involves efficient route planning, order tracking, and customer communication.

Strategic Components of Supply Chain Management:

 1. Strategic Sourcing: SCM involves strategic sourcing, which includes selecting suppliers, negotiating contracts, and managing relationships to ensure a reliable and cost-effective supply of raw materials.
 2. Demand Planning: Accurate demand forecasting is crucial in SCM. By analyzing historical data and market trends, businesses can optimize production schedules and inventory levels, minimizing the impact of demand fluctuations.
 3. Collaboration and Communication: Effective communication and collaboration between all supply chain stakeholders are essential. This includes suppliers, manufacturers, distributors, and retailers. Real-time information sharing enhances responsiveness and agility.
 4. Risk Management: SCM addresses the identification and mitigation of risks in the supply chain, whether they are related to geopolitical events, natural disasters, or disruptions in the transportation network.

Emerging Trends:

 1. Digital Transformation: The integration of advanced technologies like blockchain, artificial intelligence, and IoT is reshaping logistics and SCM, providing real-time visibility, enhancing decision-making, and improving overall efficiency.
 2. Sustainability: There is a growing emphasis on sustainable practices in logistics and SCM. From eco-friendly packaging to green transportation solutions, businesses are incorporating sustainable initiatives to meet environmental expectations and regulations.
 3. E-commerce Impact: The rise of e-commerce has transformed traditional supply chain models. Logistics and SCM are adapting to the challenges of fulfilling individual customer orders, often with expedited delivery expectations.

In conclusion, logistics and supply chain management are integral to the success of modern businesses. The effective coordination of these processes ensures that products move seamlessly from conception to consumption, meeting customer expectations and contributing to the overall success and competitiveness of the organization. As technology continues to advance and consumer preferences evolve, staying ahead of trends and embracing innovation will be key to achieving and maintaining success in logistics and supply chain management.

SHISNI SI NJË EKSPERT ME 2 HAPA TË THJESHTË

A jeni fillestar në fushën e shitjeve? A jeni punonjës shitje, dhe synoni të jeni më i miri, në ekipin tuaj të shitjes? Lexoni këtë artikull nëse dëshironi të shisni si një ekspert, me 2 hapa të thjeshtë.

Hapi 1 – Trajnohu, dhe madje SHUMË.

Duhet të jeni gati për “shfaqje” në çdo kohë. Disa njerëz dëshirojnë të thonë se shitjet nuk janë “performancë”. Megjithatë, unë nuk jam dakort. Unë do të nisem nga filozofia Hindu mbi jetën, dhe po ju them se të gjitha gjërat janë vetëm një akt. Ne jemi aktorë në një skenë. Ne jemi të gjithë yjet e filmit tonë, vetëm me atë që bëjmë. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë punonjësit e shitjes janë padyshim interpretues, dhe për mua, shitja është si luftimi.

Si punonjës shitje, të shkosh në punë është sikur të hysh në një ring boksi. Ju hyni në “ring”, sa herë që kërkoni dhe studjoni për një klient të ri. Ju vazhdimisht po luftoni kundër refuzimit të vazhdueshëm dhe frustrimit nga dështimi. Të jesh punonjës shitje është një betejë e brendshme dhe një luftë e jashtme. A ndesheni shpesh? A po stërviteni mjaftueshëm në “ring”? A po trajnoheni?

Kur trajnoheni dhe stërviteni për performancën tuaj në “ringun e boksit”, ndërsa po punoni me materialet tuaja, unë dua që ju ta shikoni atë sikur po stërviteni në palestër. Duhet të jeni të sigurt që kur të hyni në “ring”, të jeni gati për të fituar.

Trainohuni, praktikohuni dhe dështoni. Për më tepër, përsëriteni shpesh këtë cikël.

Por duhet ta dini se nuk jeni vetëm në “ring”, dhe se do të merrni “goditje” dhe ndoshta e ndonjë “maviosje”. Megjithatë, pasi të keni marrë “grushtin” e parë, pasi të merrni ndonjë “plagë”, ju duhet të ngriheni përsëri në këmbët tuaja. Dhe të vazhdoni të luftoni.

Hapi 2 – Përdorni numrat

Shitjet janë një lojë numrash. E keni dëgjuar këtë edhe më parë… dhe është e vërtetë. Sasia e klientëve potencialë që ju gjeni. Sasia e telefonatave dhe takimeve që ju bëni. Sasia e aktiviteteve në kalendarin tuaj. Sasia e kundërshtive që dëgjoni. Sasia e këmbënguljes që ju keni. Sasia e kohës që keni shpenzuar në trajnime dhe stërvitje në “palestër”. Shitjet janë një lojë numrash.

Numrat janë faktori më i madh në suksesin e punonjësit të shitjes, dhe ju dëshironi të jeni të suksesshëm. Nëse po përpiqeni të fitoni pará si shitës, duhet të luani me numrat. Çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, çdo sekondë. Llogarisni numrat dhe i përdorni ato në avantazhin tuaj.

Nëse nuk do t’i përdorni numrat, atëherë do të shkoni dhe do të jepni atë shfaqjen me produktin tuaj, sikur po flisni me njerëz të huaj. Qëndroni brenda procesit të shitjes dhe mbani të gjitha kanalet të furnizuara. Unë ju premtoj se nëse përdorni numrat dhe stërviteni fort… ju do të shisni si një Ekspert.

Logistics, Management and Operation

Training Course in Hotel Emerald Prishtina on 16,17 and 18th of January 2024

The Institute of Supply

Chain Management (IoSCM) is the UK’s leading institute for professionals working across
the supply chain industry.

With a growing
international network of thousands of learners and members, we are proud to be able
to offer accredited, recognized training and professional membership to
individuals and organizations working in the supply chain across the globe.

 
OVERVIEW

Logistics Management is
an essential and integral component of supply chain management that strategizes,
plans, implements, and controls the efficient, effective forward and reverse
flow, storage of goods, facilities, and associated activities between the
country of origin to the country of destination in order to meet customer
requirements. Logistics Management represents activities which involve the flow
of materials and products through organizations supply chain to the market. It
supports specifically, business logistics to manage efficient, effective flow
and storage goods, services, and related information in a supply chain.

The key element of
logistics includes logistics planning and strategy, customer service,
procurement, transport, inventory, warehousing, and handling. This course would
help in addressing challenges about logistics planning, selection of transport
modes, vehicle routing, inventory policies, purchasing quantity and timing, and
storage selection.

 

This Institute of  Supply Chain Management (IoSCM) training course will empower you with an
in-depth comprehension and knowledge on Logistics and Operations management.
This course will be an enabler to navigate through complex challenges which you
encounter in your day-to-day operations and will help to upscale your current
capabilities, and further help to equip you better by teaching how to use
analytical and logical strategies for a smooth functioning of logistics
operations.

Course Methodology 

This course leverages a variety of learning tools including individual exercises, group discussions, case studies and videos.

 Course Objectives

By the end of the course, participants will be able to:

 • Recognize trends and modern practices in supply chain and logistics management
 • Practice forecasting and inventory optimization techniques
 • Appraise item categories and formulate appropriate sourcing strategies
 • Describe the role and objectives of transportation management in logistics
 • Use value adding warehousing techniques
 • Apply the Supply Chain Operations Reference (SCOR) framework for management of supply chain performance

 Who Should Attend?

Logistics Management and Operations Certification Course is ideal for Supply chain management professionals who need to build on their knowledge in order to meet their day-to-day challenges and work effectively for overall improvement of the Organizations profitability. This certification course will help prepare aspiring personnel with essential management skills, strategies and knowledge required for today’s ever-growing and complex Supply Chain Operations.

 Target Competencies

 • Supply chain management
 • Logistics
 • Forecasting and materials planning
 • Transportation
 • Warehousing
 • Reverse logistics
 • Sustainable operations

TRAINING METHODOLOGY

This is an interactive course. There will be open question and answer sessions, regular group exercises and activities, videos, case studies, and presentations on best practices. Participants will have the opportunity to share with the facilitator and other participants on what works well and not so well for them, as well as work on issues from their own organizations.

Lecturer:
Alexander Borg` MCIPS (Stam) MIM CMILT U.K. ESCM

AREAS OF EXPERTISE – Project Management| Warehousing| Transportation| ERP| WMS |TMS |Logistics Systems| Process Management| Global Trade| Trade Finance | Supply Chain| EFQM| Asset Management |Working Capital| Change Management | Management Consulting and Advisory| Wholesales | Retail | Oil and Gas.

Alex Borg is a chartered trainer and professional advisor in Logistics, Transport and Supply Chain Management. A dedicated and an energetic goal-oriented professional with over 20 years’ broad senior management experience who possesses extensive supply chain and project management, strong leadership skills and superb relationship management abilities. Has the ability to improve quality, efficiency and profitability. Profile combines industry / academic, entrepreneurial and operations expertise to offer a unique background. Develop and implement strategic plans combining People, Process and Technology.

Alex Borg employment background has been in the Logistics, Transport, Supply- Chain and Operations Management working with different leading names and groups. At the end of 1998, Alex joined a Group based in Malta with joint offices in UK and UAE which provide professional advisory services in Logistics, Transport and Supply Chain Management.

Alex is involved in various assignments and projects after being entrusted by various public and private organizations in Malta and European Countries, North African Countries, Middle East / Gulf Region and South East Asia.

Training Experience: Mr. Alex Borg has been involved in training activities since 1994, where he was entrusted by the Employment and Training Corporation to design and deliver innovative professional development programs in various areas related to supply-chain management. In 1997, after becoming a Member of the Institute of Management, Mr. Borg was entrusted once again by the said Institute to deliver different management programs. Mr. Borg HAS form part of various training organizations in Malta such as; ETC, MCAST, MIM, Malta Enterprise, Chamber of Engineers, Freeport Training Institute, Foundation for Educational Services, GS1 Malta, CILT and IOSCM in UK.

 

The Crucial Role of Employee Training in Today’s Workplace

In the fast-paced and ever-evolving landscape of today’s business world, the importance of employee training cannot be overstated. As organizations strive to stay competitive and adapt to rapid changes, investing in the continuous development of their workforce has become a strategic imperative. This article explores the myriad reasons why training employees is not just beneficial but essential for the success and growth of any modern organization.

 1. Skill Enhancement and Adaptability:
  • As technology advances and job roles evolve, employees need to acquire new skills to remain relevant. Training programs enable them to stay abreast of industry trends, learn new technologies, and adapt to changing job requirements. This enhances their overall skill set and makes them more versatile contributors to the organization.
 2. Increased Productivity and Efficiency:
  • Well-trained employees are more proficient at their tasks, leading to increased productivity and efficiency. Training provides employees with the tools and knowledge needed to perform their jobs more effectively, reducing errors and streamlining processes. This, in turn, positively impacts the overall output of the organization.
 3. Employee Engagement and Satisfaction:
  • Offering opportunities for learning and development demonstrates a commitment to employee growth. This fosters a positive work environment, boosts morale, and increases job satisfaction. Engaged and satisfied employees are more likely to be loyal to the organization, reducing turnover rates and associated costs.
 4. Innovation and Creativity:
  • A well-trained workforce is better equipped to contribute to innovation within the organization. Training programs not only provide employees with the skills needed for their current roles but also stimulate creativity and critical thinking. This encourages employees to bring new ideas to the table, fostering a culture of innovation.
 5. Adherence to Industry Standards and Regulations:
  • In many industries, compliance with standards and regulations is crucial. Employee training ensures that staff is well-informed about the latest industry standards and regulations, reducing the risk of legal issues and non-compliance. This is particularly vital in sectors such as healthcare, finance, and manufacturing.
 6. Enhanced Customer Satisfaction:
  • Employees who are knowledgeable and well-trained are better equipped to meet customer needs. Whether it’s providing accurate information or resolving issues efficiently, a trained workforce contributes to enhanced customer satisfaction. Satisfied customers are more likely to become repeat customers and advocates for the brand.
 7. Talent Retention and Attraction:
  • In a competitive job market, offering comprehensive training programs can be a key factor in attracting top talent. Additionally, it plays a crucial role in retaining existing talent by providing employees with a clear path for career advancement. Employees are more likely to stay with an organization that invests in their professional development.

Conclusion:

In conclusion, the importance of employee training cannot be overlooked in the contemporary workplace. It is not merely an expense but a strategic investment that pays dividends in terms of increased productivity, employee satisfaction, and organizational success. As businesses navigate the challenges of today’s dynamic environment, a commitment to continuous learning and development is a cornerstone for achieving sustainable growth and competitiveness.