Trajnim si te Eksportojme ne Europe

Trajnim për Ekspotin në Europë me temën: “Si të hyni në tregun e BE-së – tregu ku të gjithë duan të shesin!” me fokus në specifikat e tregut evropian dhe zbulimin e klientëve.
Trajnimi mbahet në Hotel Prishtina në 19-20 Qershor 2024
Qëllimi i trajnimit:
Për të përgatitur pjesëmarrësit me njohuritë, aftësitë dhe kornizat strategjike të nevojshme për të hyrë dhe lundruar me sukses në tregun e BE-së përmes planifikimit efektiv të eksportit, analizës së tregut dhe strategjive të zbatimit, duke u mundësuar përfundimisht kompanive të vogla dhe të mesme nga Kosova të krijojnë operacione të eksportit të qëndrueshme dhe fitimprurëse.

Trajnimi dedikohet për:

 • Pronarët/Menaxherët e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM): Ata që janë përgjegjës për marrjen e vendimeve strategjike brenda kompanisë, duke përfshirë hyrjen në tregje të reja dhe zhvillimin e strategjive të eksportit.
 • Menaxherët/Zyrtarët e Eksportit: Punonjësit e ngarkuar me trajtimin e aktiviteteve të lidhura me eksportin brenda kompanisë, edhe nëse aktualisht nuk kanë një departament të caktuar eksporti.
 • Personeli i shitjeve dhe marketingut: Individë të përfshirë në aktivitete të shitjes dhe marketingut, të cilët mund të jenë të interesuar në zgjerimin e shtrirjes së tregut të kompanisë në BE.
 • Profesionistët e zhvillimit të biznesit: Individë përgjegjës për identifikimin e mundësive të reja të biznesit dhe nxitjen e marrëdhënieve me klientët ose partnerët e mundshëm në tregjet e huaja.
 • Themeluesit/drejtorët e bizneseve: Individë që kërkojnë të krijojnë biznese të reja ose biznese egzistuese me fokus në eksportimin e produkteve ose shërbimeve të tyre në BE.
 • Të rinj të diplomuar që duan të hyjnë në botën magjepsëse të biznesit ndërkombëtar.
 • Konsulent biznesi (marketing, taksa, logjistikë) që duan të zgjerojnë bazën e tyre të klientëve.

Përshkrimi:
Gjatë gjithë këtij trajnimi 2-ditor, ne do të inkurajojmë pjesëmarrjen aktive të pjesëmarrësve përmes diskutimeve në grup, studimeve të rasteve, ushtrimeve ndërvepruese dhe shembujve të jetës reale të rëndësishme për bizneset e pjesëmarrësve. Përveç kësaj, ne do të ofrojmë shumë burime që ata mund të përdorin pas përfundimit të trajnimit.
Dita e parë e këtij trajnimi synon të trajtojë çështjet e gatishmërisë për eksport, një tregues për të vlerësuar se sa përgatitje nevojitet për të filluar një eksport. Gatishmëria për eksport do të përcaktojë nëse një kompani është gati të eksportojë produktet e duhura në destinacionin e duhur për një biznes të suksesshëm.

Dita 1 – Njohuritë e eksportit: EKSPORTI DHE ANALIZA E TREGUT 6 orë

 • Hyrje për eksportin dhe llojet e eksportit- të kuptuarit e tregut të BE-së: mundësitë dhe sfidat
 • Vlerësimi i gatishmërisë për eksport – identifikimi i objektivave të kompanisë dhe gatishmërisë për eksport – SWOT analiza për eksport
 • Hulumtimi dhe analiza e tregut – të kuptuarit e nevojave dhe preferencave të klientëve në tregun e BE-së, kryerja e kërkimit të tregut, burimet e informacionit (Trade Harta, Export Help Desk, etj.) mjetet dhe teknikat, duke përdorur mjetet e AI
 • Rëndësia e profilizimit të klientit dhe segmentimit të klientit në eksport
 • Zgjedhja e tregut tuaj – Segmentimi, Targetimi dhe Pozicionimi
 • Analiza konkurruese që analizon konkurrentët në tregun e BE-së, identifikimin e avantazheve konkurruese të produktit/shërbimit tuaj, matricës së analizës konkurruese
 • Përmbledhje dhe pyetje e  njohurive kryesore

Dita 2 – Eksportoni njohuritë 

 GO-TO-MARKET (GTM) STRATEGY  6 orë 

Në pjesën e dytë do të mësojmë rëndësinë e një “Strategjie për të shkuar në treg (GTM)” dhe një udhërrëfyes për zbatim dhe do të mësojmë se si të fillojmë t’i dizajnojmë të dyja me qasjen dhe hapat për të tërhequr dhe fituar klientë të rinj, tregje të reja, rrisin pjesën e tregut dhe arrijnë qëllimet e parashikuara të shitjeve dhe marketingut, të ardhurat dhe ROI.

     Zhvillimi i  “Strategjisë Shko në tregut”

 • Përshtatja dhe lokalizimi i produktit, përshtatja e produkteve/shërbimeve për tregun e BE-së, duke kuptuar dallimet dhe preferencat kulturore, Kompetenca ndërkulturore, Lidershipi nëpër kultura
 • Strategjitë e çmimeve dhe pagesave, strategjitë e çmimeve për eksport në BE, mënyrat dhe kushtet e pagesës
 • Plani i eksportit dhe udhërrëfyesi – krijimi i një plani eksporti: qëllimet, strategjitë dhe taktikat, zhvillimi i një udhërrëfyesi për eksportin në BE
 • Ndërtimi i kanaleve të shpërndarjes- eksplorimi i kanaleve të shpërndarjes në tregun e BE-së
 • Strategjitë e marketingut dhe promovimit duke krijuar një plan marketingu për hyrjen në tregun e BE-së, duke përdorur mjetet e marketingut dixhital AI
 • Qëndrueshmëria, Inovacioni, Teknologjia dhe Trendet në tregtinë ndërkombëtare, 
 • Përmbledhje e pyetjeve, vlerësimi dhe komentet e trajnmit

Në përfundim të trajnimit:

 • Përcaktimi i nivelit të gatishmërisë së kompanisë,zhvillimmi i SWOT për çdo kompani
 • Përcaktimi i 3 vendeve potenciale dhe 3 për segmentet e klientëve për secilin vend
 • Zhvilloni një skicë të analizës së konkurrencës
 • Hulumtimi i tregut përshkruan hartën e mundësive dhe sfidave të mundshme
 • Zhvilloni një skicë të një strategjie për të shkuar në treg
 • Materialin e trajnimit, fletushkën, prezantimin, rastet studimore, certifikatën e pjesëmarrjes

Metodologjia:
Duke qenë se SME-të nuk kanë departamente eksporti dhe burime njerëzore të specializuara siç kanë korporatat, ky trajnim është krijuar për të mbështetur punonjësit e SME-ve me pasion për biznesin ndërkombëtar për të filluar nga e para dhe për të mbështetur përpjekjet e kompanisë për t’u ndërkombëtarizuar. Do të mbulojë të dy anët e eksportit kaq të rëndësishme për temat e marketingut të eksportit të NVM-ve dhe gjithashtu procedurat e eksportit.
Ky trajnim është krijuar për fillestarët dhe profesionistët e ndërmjetëm në biznesin e eksportit dhe bazohet tërësisht në mësimin praktik. Kjo do të thotë që pjesëmarrësit do të mësojnë një koncept apo mjet të ri dhe ata duhet të aplikojnë menjëherë në rastin e kompanisë së tyre nën drejtimin e trajnerës.
Ne do të përdorim shumë mjete dhe metoda të reja dhe tradicionale (USP, SWOT, EoS, Persona, harta, dizajn çmimi, markë etj.)
Në të gjitha ditët do të kemi një qasje të orientuar drejt aplikimit, me mbi 70% punë praktike me shumë ushtrime praktike në mënyrë që pjesëmarrësit të përjetojnë vetë mënyrën e të menduarit, metodat dhe mjetet e më pas të reflektojnë mbi to në mënyrë optimale.Rezultatet e pritshme:

 • Pjesëmarrësit do të kenë një kuptim të qartë të procesit të eksportit dhe rëndësinë e tij për bizneset e tyre.
 • Pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të vlerësojnë gatishmërinë e kompanive të tyre për eksport dhe të identifikojnë fushat për përmirësim.
 • Pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri për tregun e BE-së dhe do të pajisen më mirë për të përshtatur produktet/shërbimet e tyre për të përmbushur kërkesat e klientëve.
 • Pjesëmarrësit do të kenë një strategji të mirë për të vijuar GTM dhe udhërrëfyes të përshtatur për tregun e BE-së.

Trajnere Ekspertja: Mag Asetila Koestinger

Çmimi i trajnimit nga 590 Euro ne 490 Euro për rezervimet që bëhen deri më 20 Maj ( Në çmim përfshihen: trajnimi, materjalet e trajnimit, çertifikata e pjsëmarrjes, dreka, kafet dhe pijet gjatë trajnimit)

Emri

Mbiemri

Email

Titulli

Message


Success

Faleminderit për kërkesën tuaj! Kërkesa juaj është dërguar me sukses!

Error

Ju kërkojmë falje, por është shfaqur një problem! Provoni përsëri.