• Trajnim si te Eksportojme ne Europe

  Trajnim si te Eksportojme ne Europe

  Qëllimi i trajnimit: Për të përgatitur pjesëmarrësit me njohuritë, aftësitë dhe kornizat strategjike të nevojshme për të hyrë dhe lundruar me sukses në tregun e BE-së përmes planifikimit efektiv të eksportit, analizës së tregut dhe strategjive të zbatimit, duke u mundësuar përfundimisht kompanive të vogla dhe të mesme nga Kosova të krijojnë operacione të eksportit…

 • Organizimi i detyrave ditore

  Organizimi i detyrave ditore

  Për të mbajtur të shkruar detyrat ditore me efikasitet dhe për të siguruar qëndrueshmëri, mund të përdorni një sistemi organizativ dhe të përqendroheni në disa elementë kyçe

 • Fillimi i biznesit – Loja e jetës

  Fillimi i biznesit – Loja e jetës

  Fillimi i një biznesi është një sfidë emocionuese dhe e mbushur me shumë elementë të ndryshëm. Këtu janë disa hapa dhe sfida të zakonshme që mund të hasni në rrugën tuaj drejt fillimit të një biznesi.

 • Pse janë të rëndësishme trajnimet e stafit në një organizatë?

  Pse janë të rëndësishme trajnimet e stafit në një organizatë?

  Trajnimi i stafit nuk është vetëm një shpenzim, por një investim në kapitalin njerëzor të organizatës. Në një periudhë kur konkurrenca është e ashperë dhe ndryshimet janë të shpeshta, organizatat duhet të kenë një strategji të qartë për trajnimin dhe zhvillimin e stafit. Ky investim jo vetëm që sjell përparim individual, por gjithashtu kontribuon në…

 • Navigating the Future: The Digitalization of Retail

  Navigating the Future: The Digitalization of Retail

  The retail landscape is undergoing a profound transformation, propelled by the relentless march of technology. Digitalization has become the cornerstone of innovation in the retail sector, reshaping how businesses operate and how consumers shop. In this article, we explore the various facets of the digitalization of retail, examining the trends, technologies, and implications for both…

 • Understanding the Synergy: Logistics and Supply Chain Management

  Understanding the Synergy: Logistics and Supply Chain Management

  The seamless movement of goods from manufacturers to end-users is a complex dance orchestrated by the intertwined disciplines of logistics and supply chain management. These two critical components of business operations work in tandem to ensure efficiency, cost-effectiveness, and customer satisfaction. In this article, we delve into the intricacies of logistics and supply chain management,…

 • SHISNI SI NJË EKSPERT ME 2 HAPA TË THJESHTË

  SHISNI SI NJË EKSPERT ME 2 HAPA TË THJESHTË

  A e dini se vetëm 5% e punonjësve të shitjes bëjnë pjesë në grupin e shitësve të suksesshëm, ndërsa 95% konsiderohen punonjës shitje “mediokër”?

 • Logistics, Management and Operation

  Logistics, Management and Operation

  Training Course in Hotel Emerald Prishtina on 16,17 and 18th of January 2024 The Institute of Supply Chain Management (IoSCM) […]

 • The Crucial Role of Employee Training in Today’s Workplace

  In the fast-paced and ever-evolving landscape of today’s business world, the importance of employee training cannot be overstated. As organizations strive to stay competitive and adapt to rapid changes, investing in the continuous development of their workforce has become a strategic imperative. This article explores the myriad reasons why training employees is not just beneficial…